ALLMÄNNA HYRESVILLKOR
(Gäller för personbilar och lätta lastbilar upp till 3,5 ton)
Antagna av Biluthyrarna Sverige efter överläggningar med Konsumentverket / KO 1996

 1. Fordonets användning

Fordonet tår användas för normalt brukande inom Sverige av hyresmannen eller med hyresmannens samtycke och på hans ansvar av person tillhörande hans familj. Skall annan peEon köra fordonet lordras sårekilt medgivande av uthyraren. Hyresmannen svarar för att den som kör lordonet har behörighet att framföra fordonet. Önskar hyresmannen använda fordonet utantör Sverige kan detta ske endast efter uthyrarens skriftliga godkännande. Hyresmannen är medveien om att hans rätt att disponera fordonet enligt hyresavtalet omedelbart upphör om han utan uthyrarens skriftliga tillstånd försöker föra ut bilen ur Sverige. Detta innebär att Polis/Tull eller annan som handlar i uthyraens intresse har rätt att omhånderta och kvarhålla lordonet.
Hyresmannen är ansvarig för samlliga kostnader som uthyraren kan drabbas av om hyresmannen eller dennes ställlöretrådare olovligen fört lordonet utan{ör Sverige eller de länder uthyraren skriftligen godkänt.Hyresmannen får inte hyra ut fordonet till annan. Transport med fordonet av personer eller godsmot ersättning är inte tillåten. Fordonet får ej användas tiil att draga, skjuta eller eljest fiytta annat fordon. Det är inte tillåtet att använda fordonet i motortävlinga[Avbokning skall ske till uthyraren senast 24 timmar innan bokad hyresperiod. Ändring av hyresperiodens längd skall meddd6 uthyraren senast 24 timmar innan bokad återlämningstid.

 

 1. Hyra och dröjsmål med betalning

Hyran för fordonet anges på första sidan av detta avtal. Hyresmannen ansvarar för att hyran erläggs. I de fall hyresmannen inte är identisk med föraren, ansvarar löraren genom sin underskritt solidariskt med hyresmannen tör att nåmnda hyreskostnad erlåggs. Uthyraren äger rätt att begära depositionsbelopp eller förskott på hyran. I hyran ingår inte kostnader för drivmedel. Vid taKurering åger uthyraren rätt att debitera en faktureringsavgift på SEK 50:- inkl moms. Om hyresmannen inte betalar hyran på förfallodagen ulgår dröjsmålsränta, efter en räntesats som motstarar Riksbankens vid varje tidpunK gällande diskonto plus I procent samt i förekommande lall påminnelseavgift SEK 50:- inkl moms.

 

     3. Försenad eller utebilven leverans

Uthyraren skall tillhandahålla fordonet vid avtalad tidpunkt. Kan uthyraren inte upptylla detta är hyresmannen berättigad till nedsättning av hyran som svarar mot drojsmålet, eller om dröjsmålet är av våsentlig betydelse för honom, häva avtalet. Hyresmannen år dårutöver berättigad till ersättning för den styrKa skada som han åsamkats till fölid av drojsmålet. Hyresmannen äger inte rätt att häva avtalet om uthyraren gen6t och utan märkbar olägenhet för hyresmannen ericjuder annat godtagbart fordon. Uthyraren går fri trån ereättningsansvar om han kan visa att dröjsmålet beror på omständigheter utanlör hans kontroll som han skäligen inte kunde lörväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Ereättning utgår inte för förlust i näringsverksamhet.

 

 1. Fordonets skötsel

Hyresmannen ansvarar för att fordonet vårdas väl och skall se tjll att det bibehålls i funktionsdugligt och lagenligt skick. Om fordonet utnyttjas lör längre körsträcka än 500 mil, skall hyresmannen se till att föreskrivna seruiceinspektioner utförs på auktoriserad märkesverkstad och att anteckning görs i serviceboken. Uthyraren skall upplysa om vid vilken mätarställning sådan seryiceinspeldion skall ske. Kostnaden för seryiceinspektionen ersätts av uthyraren Uthyraren har rätt att besiktiga fordonet under hyresliden, om han har skålig anledning att anta att äganderätten sätts i fara eller att betydande risk för värdeminskning föreligger, utöver vad som fölier av ett normalt brukande.

 

     5. Åtgärder vid fel, skada eller stöld

Hyresmannen skall så snart som möjligt underrätta uthyraren om lel eller skada på lordonet samt om stöld under hyrestiden. Uthyraren skall efter sådan underrättelse meddela hyresmannen vilka åtgårder som skall vidtagas. Hyresmannen lår dock utan att underrätta uthyraren låta ufföra reparation som är nödvändig för fordonets tramförande om kostnaden inte överstiger SEK 1.250i inkl moms.

Reparationskostnad skall ersåttas av uthyraren om inte hyresmannen skall svara för kostnaden enligt punkt 8. Hyresmannen skall kunna styrka sina egna utlägg med kvitto eller på annat tillfred$tällande sätt.

Vid {örsäkringsfall skall hyresmannen så snart som möjligt göra skadeanmälan till uthyraren. Det åligger hyresmannen att vid stöld av fordonet samt vid skada på fordonet som åsamkats av okänd pereon, göra polisanmålanpå den ort där stölden/skadan skett och sända kopia av anmälan till uyhyraren. Vld försumlighet att fullgöra ovanstående svarar hyresmannen gentemot uthyraren för dårigenom uppkommen skada.

 

 1. Uthyrarens ansvar vid drlftstopp eller skada

Uthyraren svarar tör att fordonet är i funktionsdugligt och lagenlig’t skick. Uppkommer under hyrestiden p.g,a lordonets kondition fel eller driftstopp på detta är hyresmannen berättigad till nedsättning av hyran, eller om detta är av väsentlig betydelse för honom, äger hyresmannen rätt att häva atalet.Avtalet får dock inte hävas om uthyraren utan oskåligt drttsmål efter det att han underrättats om felet låter reparera fordonet eller lämnar ersättningsfordon av samma eller liknande typ som det förhyrda och hyresmannen inte har något särskilt skäl att awisa erbjudandet. Hyresmannen har rätt till skålig ersättning för den skada som han drabbas av på grund av det felaktiga

lordonet. Hyresmannen skall alltid kunna styrka sina utgiftel Ersättning utgår inte för förlust i näringsverksamhet. Uppkommer driftstopp beroende på trafik- eller vagnskada, vilket omöjliggör tortsatt färd eller om fordonet stläls hävs avtalet efter det att hyresmannen kontaldat uthyraren och vid stöld även gjort  polisanmålan.

 

 1. Hyresmannens ansvar vid överträdelser av trafik- och parkeringsbestämmelser

Hyresmannen svarar gentemot uthyraren lör ekonomiska påföljder på grund av överträdelser av trafik- och parkeringsbestämmelser, som kan drabba uthyraren i egenskap av fordonets ägare.Detta gåller dock inte om överträdelsen o6akats av sådana bristfälligheter på fordonet som hyresmannen varken känt till eller bort kähna till. Om hyresmannen inte i rätt tid betalar eventuella böter eller avgifter orsakade av överträdelser för vilka han svarar utan uthyraren i egenskap av fordonets ägare tvingas betala dem, har uthyraren rätt att, förutom bötes- eller avgiftsbeloppet, debitera hyresmannen en expeditionskostnad av SEK 150i inkl moms för varje

överträdelse.

 

 1. Hyresmannens ansvar och ersättningsskyldighet vid skada på eller törlust av fordonet

Hyresmannen ansvarar gentemot uthyraren Iör alt fordonet inte skadas eller förkommer under hyrestiden. Hyresmannen går fri från ansvar om skadan eller förlusten beror på brister i det hyrda fordonet eller om han annars kan göra sannolikt att skadan eller lörlusten inte vållats av honom genom oaktsamhet. Hyresmannen skall betala ersåttning till uthyraren lör skador som han svarar lör enligt föliande:

-Vagnskada SEK 10.000 SEK 2.500
-Trafi ksjälvrisk SEK 4.500 SEK 2.500
-stötd SEK 3.750 SEK 2.500
-Stöld med nyckel SEK 30.000 SEK 30.000
-Brandskada SEK 3.750 SEK 0
Glasskada (stenskott) SEK 2.500 SEK 1000
-Bärgning och räddning (om skadan ej täcks av annat lörsäkringsmoment). SEK 2.500 SEK 2.500

Vid vagnskada har hyresmannen som alternativ till att e6ätta uthyraren enligt ovan och efter överenskommelse med uthyrtren rätt att på egen bekostnad låta reparera skadan fackmässigt.Häruid har hyresmannen att erlågga hyra tills bilen är reparerad och återlämnad till uthyraren. Hyresmannen kan mot säskild avgift (skadekostnadsreducering), vars storlek anges på törsta sidan av detta avtal, minska sin ersättningsskyldighet för varie skademoment. Efter sådan reducering begränsas hyresmannens eFåttningsskyldighet till det belopp inkl moms som anges ovan inom parentes inom respektive skademoment.Om föraren är under 24 år och vållande till tralikskada utgår en “ungdomssiälvrisk” om SEK 2.5OO inkl moms utöver vad som ovan sagts och oavsett om hyresmannen tecknat skadekostnadsreducering. Vid nyttjande av fordonets råttsskyddsförsäkring debiteras hyresmannen självrisk enligt lörsäkringsbolagets villkor oavsett om skadekostnadsreducering teknats. Skadekostnadsreducering gäller inte lör skador som inträfiat utanför Sverige. Har uthyraren godkånt användning i annat land utsträcks skadekostnadsreducering till ifrågavarande land/länder Skadekostnadsreducering gäller inte om fordonel stjäls med nyckel. För att skadekostnadsreducering skall gälla måste hyresmannen uppfylla ordinarie skyldigheter vid skadefall, t ex omedelbart lämna skadeanmälan till uthyraren. Vid parkeringsskador, eller om annan bilförare smitit, krävs polisanmälan och om möjligt vittnesuppgifter Tecknad skadekostnadsreducering friskriver ej hyresmannen från ansvar för reparationskostnader lör skador som uppstått genom vårdslöshet, t ex slawigt lastad bil, fläckad eller trasig inredning, sönderbrutna reglage och liknande. Om tordonet vid återlämnandet befinns vanvårdat eller nedsmuisat utöver vad som löljer av normal anvåndning är uthyraren berättigad att ta ut en skälig kostnad lör återställande av fordonet.

 

 1. Begränsning av skada

Det åligger såväl hyresmannen som uthyraren att vidta skäliga åtgärder {ör att begränsa sin skada. FöEummar han det får han siålv bära en motsvarande del av förlusten.

 

      10- Återlämnande

Vid hyrestidens utgång skall hyresmannen återlämna tordonet på den plats där det avhämtats eller på plats som särekilt har avtalats. Hyresmannen har rått att återlämna lordonet före utgången av den överenskomna hyrestiden.

Vid återlämnandet skalt fordonet lämnas i samma skick som vid avhämtandet bortsett från normalt slitage. Uthyraren och hyresmannen skall om möjligt gemensamt besiktiga fordonet för bedömning av dess skick.

Äterlämnandet skall ske under uthyrarens normala öppettid, om inte annat avtalats. Om hyresmannen inte återlämnar fordonet enligt avtalet är han alltid skyldig att ersätta uthyraren de kostnader som varit nödvändiga för att åte6tälla fordonet till sådan plats där det kan tas i bruk av uthyraren. Hyresmannen är därtill skyldig att betala ytterligare hyra enligt avtalet samt uthyrarens uppkomna merkostnader vid föEenad återlämning som inte kan hänföras till uthyrarens ansvar punK 6.

Uthyraren åger inte göra gällande några befogenheter i anledning av drojsmål med återlämnandet om underlåtenheten att återlämna lordonet eller att begära att hyrestiden förlångs bercr på dödstall, allvarlig sjukdom eller annan liknande omständighet.

Det är förbjudet vid straffansvar att bruka fordonet efter hyrestidens utgång.

 

 1. Uthyrarens hävningsrätt mm

Uthyraren har rätt att häva avtalet om

 1. a) hyresmannen inte fullgör sina betalningsåtagande gentemot uthyraren och inte betalar inom skålig tid efter det att ulhyEren påmint honom om detta
 2. b) Iordonet utsätts för onormal körning eller vansköts så att betydande risk för värdeminskning löreligger
 3. c) hyresmannen i övrigt åsidosätter bestämmelse i detta avtal, vars iakttagande är av väsentlig betydelse för uthyraren.

 

 1. Biluthyrarna Sveriges informationslista

Hyresman (och/eller förare) som bMer mot ovannämnda villkor eller på annat sätt föroFakar uthyraren skada rapporteras rutinmässigt till Biluthyrarna Sveriges informationslista. lntormationslistan distribueras till biluthyrningsföretag anslutna till Biluthyrarna Sverige med rekommendation om att inte hyra ut fordon till i listan angivna peFoner

 

ALLMANNA HYRESVILLKOR

(Gäller för släp samt övriga objekt)

 

 1. Utrustningens brukande

Förhyrd utrustning får användas för normalt brukande inom Sverige av hyresmannen eller med hyresmannens samtycke och på hans ansvar av pe6on tillhörande hans famil,.För blukande utom Norden kråvs uthyrarens medgivande. Kunden ansvarar tör att gällande bestämmesler rörande förhyrd utrustning och brukande iakttages även som gällande arkeringsbestämmelser. Kunden svarar för och betalar eventuella böter eller avgifter för parkeringsföFeelser eller brukandet i övrigt.

 

 1. Utrustningens skötsel

Kunden skall väl vårda utrustningen. Kunden svarar för skada som orsakats uppsåtligen eller av vårdslöshet.

 

 1. Besiktning

Uthyraren har;ått att besiktiga varan under hyrestiden, om han ha skälig anledning antaga att äganderätten såtts i lara eller att risk för värdeminskning föreligger utöver vad som löljer av normalt brukande.

 

 1. Försäkring

Förhyrd utrustning är helföFäkrad.

Kundens siälvrisk mot gentemot uthyraren är 3125:-. Kunden kan mot en särekild avgift (skadekostnadsreducering) reducera sin skadekostnad till 500:, var storlek anges på företa sidan av detta avtal. Teknad skadekostnadsreducering friskriver ej hyresmannen från ansvar för reparationskostnader avseende skador som uppkommit genom vårdslöshet eller slaru, t.ex att stödhjul/ben inte tällts upp.

 

5. Återställande av förhyrd utrustning

Förhyrd utrustning skall återställas till den plats där den avhämtats, om annan plats icke överenskommits.

Vid återlämnande av förhyrd utrustning senare än överenskommen tidpunK lör återlämnandet,utan uthyrarens medgivande äger uthyraren rätt att debitera hyresersättning och i förekommande lall kräva ersättning för uthyrarens skada